วางบิล

แบบฟอร์มการวางบิล

กรุณากรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

หากไม่ทราบให้บวกไป 15 วัน

Browse...

ขนาดสูงสุด 10MB

ธุรกิจขนส่ง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน

ธุรกิจโฆษณา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน

ธุรกิจบริการ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน

ธุรกิจให้เช่า ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน

จะต้องเป็นบัญชีที่ตรงกับชื่อจริง

ผู้ติดต่อ
ธุรกิจขนส่ง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่

ธุรกิจโฆษณา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่

ธุรกิจบริการ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่

ธุรกิจให้เช่า ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากยอดที่เสนอราคา

บริษัทฯจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด โดยจะออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกหักสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปขอเงินคืนได้สิ้นปี ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่

จะต้องเป็นบัญชีที่ตรงกับชื่อบริษัท

Please wait...